A-

A+

7252 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

28/07/2020 tarihli 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/07/2020 tarihli 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile (Kamuoyunda “Mini İstihdam Paketi” olarak da bilinmektedir) çalışma hayatında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile;

  1. Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

Bu çerçevede 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;

    • 01.07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.08.2020 tarihinden,
    • 01.07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden

başlamak üzere bir ay süreyle uzatılmıştır.

Öte yandan yeni bir başvuru veyahut uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca süre uzatımı yalnızca daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için geçerli olup aynı şartlarla sınırlı olacaktır.

Bunun dışında söz konusu Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği de netleştirilmiştir.

  1. Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalının, 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payı, işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortasından karşılanacaktır. 

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır. Ayrıca düzenlemede İşsizlik fonundan karşılanan bu kapsamdaki teşvik tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

  1. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri de, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında tutularak, fesih yasağı ile ilgili istisnalar genişletilmiştir. Ayrıca düzenlemede Cumhurbaşkanı tarafından fesih yasağının, her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabileceğine de yer verilmiştir.

Bu çerçevede 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesinde belirtilen iş akdi feshi yasağına ve işverenlere tanınan işçileri ücretsiz izne ayırma konularına ilişkin süreler, bir ay süreyle yani 17/09/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Kamu Kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

Belirtmek gerekir ki söz konusu erteleme sadece işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğüne ilişkin olup, bunun dışında kalan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun öngördüğü diğer yükümlülüklerle ilgili herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

Kanunun tam metni için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-2.pdf

2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-3.pdf