A-

A+

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Yeniden Uzatıldı!

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/05/2021 Tarihinden İtibaren 30/06/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3930) 30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

(Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Söz konusu Karar ile de geçici 10. Madde ile getirilen fesih yasağı 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 30/06/2021 tarihine kadar olan sürede işveren iş sözleşmesini fesih edemeyecek ise de; işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izine çıkarabileceğini belirtmek isteriz.

Öte yandan bilindiği üzere Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 3910) 23/04/2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu karar uyarınca 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarihte dahil) kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Yazımızın konusunu oluşturan 3930 sayılı Karar ile de birbirine paralel olarak ilerleyen kısa çalışma ödeneği süresinin sona erme tarihi ile fesih yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin sona erme tarihlerinin denkleştirildiğini ve her iki müessesinin de şimdilik 30/06/2021 tarihinde son bulacağının altını çizmek isteriz.

3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf