A-

A+

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE FESİH YASAĞI SÜRELERİ 1 AY SÜREYLE UZATILDI!

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) 30/6/2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  • 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinin süresi;

30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

i. Karar’ın yayımı tarihinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01/7/2020 tarihinden itibaren,

ii. Kararı’ın yayımı tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyeri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

1 ay süre ile uzatılmıştır.

Karar’ın lafzından da anlaşılacağı üzere kısa çalışma ödeneği süresi yeni başvuruları kapsamamaktadır. Dolayısıyla 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmamış bir işyeri bu tarihten sonra da kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilmesi mümkün olmayacaktır.

Öte yandan Karar’da Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  • 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

(Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un [“Kanun”] İş Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi başlıklı yazımızda bahsettiğimiz üzere 17/4/2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. Madde eklenerek istihdamın korunması amaçlanmıştı. Söz konusu düzenleme ile işveren, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17/4/2020 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) aylık bir süre boyunca işçinin iş sözleşmesini haklı nedenin varlığı dışında başka bir nedenle tek taraflı olarak sonlandırması engellenmişti.

Her ne kadar süre Kanun ile 3 (üç) ay olarak belirlenmişse de; Cumhurbaşkanı’nın bu 3 (üç) aylık süreyi 6 (altı) aya çıkartma yetkisi bulunduğunu önceki yazımızda belirtmiştik. Söz konusu Karar ile de geçici 10. Madde ile getirilen fesih yasağı 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 17 Ağustos 2020 tarihine kadar olan sürede işveren iş sözleşmesini fesih edemeyecek ise de; işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izine çıkarabileceğini belirtmek isteriz.

Son olarak her ne kadar bu süre 1 ay kadar uzatılmış olsa da; Kanun’un Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden yeniden uzatılabilecektir.