A-

A+

07.05.2018 Tarihinden itibaren tüm tescil başvuruları MERSIS üzerinden yapılacak

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde oluşturulmuş bir merkezi ortak veri tabanı sistemidir. MERSİS’in kullanım amacı şirket ile ticari işletmeler ve şubelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasının sağlanmasıdır. Böylece, tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimler (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan sağlanabilmektedir.

Türkiye genelinde 01.01.2015 tarihi itibariyle 238 ticaret sicil müdürlüğü MERSİS uygulamasına geçmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ise 07.05.2018 tarihine kadar yalnızca şirket kuruluşları için başvuru işlemleri MERSİS uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekteydi.  

İstanbul Ticaret Odası’nın resmî web sitesi http://www.ito.org.tr üzerinden yapılan duyuru ile 07.05.2018 tarihinden itibaren artık İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde her türlü ticari şirket, şube ve işletmelere dair yapılacak tüm kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinde öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yapılmasının, gerektiği belirtilmiştir. Başvuru sonrasında MERSİS tarafından oluşturulan başvuru numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescile ilişkin belgelerin elden sunulması gerekmektedir.

MERSİS’in Getirdiği Yenilikler

  • Başvuru yapılabilmesi için öncelikle şirket ana sözleşmesi ve/veya yönetim kurulu tarafından şirketi temsil etmeye yetkili kılınmış kişilerin https://mersis.gtb.gov.tr adresine giriş yaparak MERSİS’e üye olmaları VEYA mevcut e-imzaları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Sistem entegrasyonundan kaynaklı herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık ile karşılaşmamak adına, MERSİS üzerinden işlem yapmadan önce unvan, adres, sicil numarası, sermaye, ortaklık yapısı, yönetim kurulu ve imza yetkilileri başta olmak üzere mevcut sicil kayıtlarının kontrolü gereklidir. Eksiklik ya da yanlışlık bulunması halinde MERSİS’in destek birimi ile iletişime geçilmelidir. Yabancı ya da Türk şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve imzaya yetkili kişiler başta olmak üzere MERSİS üzerinde daha önceden kaydı bulunmayan kişi/kuruluşlar için de yine MERSİS destek birimi ile iletişime geçilmesi önerilir.
  • Unvan değişikliği, adres değişikliği, merkez nakli, esas sözleşme değişikliği, sermaye artırımı, tek pay sahipliği bildirimi, yönetim kurulu üye seçimi, imza yetkilerinde yapılacak değişiklikler, anonim şirket yönetim kurulu ve genel kurul iç yönerge tescili vb. gibi şirket kayıtlarında değişiklik gerektirecek hususlar ile ilgili olarak öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yapmak zorunlu hale getirilmiştir. MERSİS üzerinden yapılan başvuruyu takiben, sistemin oluşturacağı talep numarasının mutlaka ilgili tescil dilekçesine eklenmesi gerekmektedir; aksi halde tescil başvurusu kabul edilmemektedir.
  • Gündem maddelerinde tescile tabi husus bulunmayan olağan genel kurullar ise bundan böyle tescil ve ilan edilmeyecek, şirket yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe ekinde sicil dosyasına konulmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.
  • MERSİS üzerinden Bağkur-Ortaklık Belgesi, Tapu Yetki Belgesi, İflas-Konkordato Belgesi, Serbest Metin Belgesi, Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 120. Maddesine göre düzenlenen belge, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Firma Durum Belgesi talep edilebilmekte, ayrıca şirket ana sözleşmelerinin güncel halini de görüntülemek mümkün olabilecektir. Böylece, sisteme kayıtlı bir firmanın ticaret sicil kaydı, borcu olup olmadığı veya aktif olup olmadığı sorgulanması sistem üzerinden sağlanabilecektir.