A-

A+

EVİNİN DEĞERİ 5 MİLYON TL’Yİ GEÇENLER DİKKAT! DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na (“Kanun”) 42. ve devamı maddeleri eklenmek suretiyle Değerli Konut Vergisi (“DKV”) olarak adlandırılan yeni bir vergi düzenlemesi getirilmişti. Bu yeni vergi düzenlemesi, geçtiğimiz sene Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (“TKGM”) tarafından mükelleflere gönderilmeye başlanan taşınmaz değerleme bildirimleri ile birlikte gündeme gelmiş, kamuoyunda oluşan yoğun tepki ve itirazlar üzerine TKGM tarafından yapılan değerlemelere ilişkin düzenleme kaldırılmış ve DKV’nin uygulama başlangıcı da bu yıla ertelenmişti.

Düzenleme ile ilgili olarak Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15/01/2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (“Tebliğ”).

Buna göre;

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli (Tapuda mesken olarak kayıtlı olan ve/veya fiilen mesken olarak kullanılan) taşınmazlardan, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. maddesine göre bina vergi değeri 5.000.000,- Türk Lirası ve üzerinde olanların DKV’ye tabi olacaktır. 2021 yılına ilişkin olarak ilgili değerler 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin 6. maddesinde açıklandığı üzere 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. Taşınmazın güncel vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden öğrenilebilir.

VERGİYİ KİMLER ÖDEYECEK?

Mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler DKV’yi ödemekle yükümlü olacaktır.

Hisseli bir taşınmaz mevzu bahis ise paydaşlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

MÜKELLEFİYET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanun ve Tebliğ’de ön görülen muafiyet şartlarını taşımayan ve 2021 yılı itibarı ile emlak vergi değeri 5.227.000 TL’den fazla olan konutların hak sahipleri 20.02.2021 tarihine kadar DKV beyannamesini verecek; Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksitte DKV’yi ödeyecektir.

Tebliğ kapsamında, mükellef, DKV’ye tabi taşınmazı, mükellefiyetinin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında elden çıkarması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye bu taşınmazı dahil etmek ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamını ödemek durumundadır.

NE KADAR ÖDENECEK?

DKV matrahı, bina vergi değerleri ilgili yılda uygulanan tutar DKV’ye tabi mesken nitelikli taşınmazlardan 2021 yılı için değeri;

 • 227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar 5.227.000 TL’yi aşan kısım için (Binde 3)
 • 841.001 TL ile 10.455.000 TL arasında olanlar, 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6)
 • 455.001 TL’yi aşanlar, 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette ise matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

DKV tarifesi her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır ve bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

HANGİ TAŞINMAZLAR VERGİDEN MUAF OLACAK?

Vergi muafiyetine ilişkin hususlar 46. maddede düzenlenmiş olup aşağıdaki şartları taşıyan taşınmazlar DKV’den muaf olacakladır:

 • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların DKV konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil), (Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır).
  • Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükelleflerin, DKV konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
  • Değerli konut vergisine ilişkin olarak mükellefler tarafından beyan edilen hususların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilir. Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınır.
 • Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

Sonuç olarak, geçtiğimiz yıl hayatımıza giren, kamuoyunda yarattığı şiddetli tartışmalar sonucunda değişime uğrayan Değerli Konut Vergisinin uygulaması yukarıda özetlemeye çalıştığımız hali ile 2021 Şubat ayında uygulanmaya başlanacaktır.