A-

A+

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ 2 AY SÜREYLE UZATILDI!

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/03/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Süre ile Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592) 09/03/2021  tarihli 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

(Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Söz konusu Karar ile de geçici 10. Madde ile getirilen fesih yasağı 17/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 17/05/2021 tarihine kadar olan sürede işveren iş sözleşmesini fesih edemeyecek ise de; işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izine çıkarabileceğini belirtmek isteriz.

3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf