A-

A+

Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı Getiren 2022-32/66 Sayılı Tebliğ Yürürlüğe Girdi!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ” olarak anılacaktır) Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ (kısaca “Değişiklik Tebliği” olarak anılacaktır) 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk parası ile yapılması zorunluluğu diğer bir ifade ile yabancı para cinsinden ödeme yapma yasağı yönünde bir düzenleme bulunmamaktaydı. Hal böyle iken Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilmektelerdi.

Değişiklik Tebliği ile birlikte söz konusu menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmasını önlememekle birlikte; ilgili sözleşmelerden kaynaklanan ödemelerin yalnızca Türk lirası cinsinden yerine getirilebileceğini öngörmektedir.

Öte yandan ödeme yükümlülüğünün Türk lirası cinsinden yerine getirilmesi Değişiklik Tebliği’nden kaynaklansa da; Değişiklik Tebliği’nde hangi tarihteki kurun dikkate alınarak ödemenin yapılacağına dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kurunun; ödemenin vade sonrasında yapılması halinde de fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kurunun uygulamada genel olarak esas alındığı görülmektedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in tam metni için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm