A-

A+

Şirket Hisselerinin Taşınır Rehnine Konu Edilememesi

Şubat 2017’de yayımladığımız yazımızda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda (“Kanun”) taşınır varlık olarak tanımlanan varlıkların sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olduğunu belirtmiş, bundan hareketle de burada sayılmayan varlıklar üzerinde taşınır rehni kurulamayacağı sonucuna varılacağından bahsetmiştik. 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yayımı tarihinde (10 Mart 2018) yürürlüğe giren hükümleri ile Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Kanun’un 5. maddesinde üzerinde taşınır rehni kurulabilecek varlıklar arasında “Benzeri her türlü taşınır varlık ve hak” da sayılmıştır. Bu değişiklik ile rehne konu edilebilecek varlıklara ilişkin olarak daha önce benimsenmiş olan sınırlı sayı ilkesinden sapılmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte şirket hisseleri üzerinde Kanun uyarınca taşınır rehni kurulması yine de hukuken mümkün değildir. Nitekim Kanun’un 1. maddesinde aradığı en önemli şartlardan birisi, taşınır rehninin teslimsiz kurulmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun kıymetli evrakta rehin kurulmasını düzenleyen madde 956 hükmü uyarınca ise hamile yazılı senetlerin rehni için senetlerin rehin alacaklısına teslimi yeterli olup diğer kıymetli evrakın rehni için senedin ciro edilmiş veya yazılı devir beyanı yapılmış olarak teslim edilmesi aranmaktadır. Dolayısıyla teslim şartı gerçekleşmeden hamiline veya nama yazılı hisse senetleri üzerinde rehin kurulamayacağından Kanun’un aradığı şart da yerine gelmemiş olacaktır.

Bunun yanında TARES Taşınır Rehni Sicili’nin internet sitesindeki sıkça sorulan sorularda yer alan “TARES sisteminde, senede bağlı şirket hisselerinin (paylarının) rehni nasıl yapılmaktadır?sorusuna cevaben “Kanun m. 1/4’te, ‘Bu Kanun sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmaz’ şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle TARES sistemi üzerinden rehnedilemez.” denmiş ve böylelikle halka açık şirketlerin hisse senetlerinin de taşınır rehnine konu edilemeyeceğinin cevabı netleştirilmiştir.

 

Bunlarla Da İlgilenebilirsiniz: