A-

A+

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Kararlaştırılamayacağına Dair Yeni Düzenleme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı  kararı (“Karar”), 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
Karar ile Türkiye’de yerleşik kişiler için;
  • Menkul ve gayrimenkul alım satım,
  • Taşıt ve finansal kiralama,
  • Menkul ve gayrimenkul kiralama,
  • Leasing,
  • İş sözleşmeleri,
  • Hizmet sözleşmeleri,
  • Eser sözleşmelerinde;
sözleşme bedeli ve sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı düzenlemiştir.
Ayrıca buna ek olarak, ilgili Bakanlıkça belirlenecek haller dışında, yukarıda yer verilen, daha önce imzalanmış ve halen yürürlükte olan sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedellerin de Karar’ın yürürlüğe girdiği 13.09.2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde, Türk parası olarak sözleşme taraflarınca yeniden belirleneceği düzenlenmiştir.
Karar kapsamında yasağa tabi olacak sözleşme ve işlemlerin geniş tutulduğu, ancak ilgili bakanlığa bunlara ;istisna getirme yetkisi verildiği görülmektedir. İstisna getirilecek hallerin ilgili Bakanlıkça öncelikle belirlenmesi önem arz edecektir. Yine hizmet sözleşmeleri başta olmak üzere yasağa tabi olacak ticari sözleşmelerin kapsamının uygulamada nasıl değerlendirileceği de ilgili bakanlığın karar ve düzenlemeleri ile açıklığa kavuşacaktır.
Karar kapsamında hukuki tartışma yaratabilecek diğer bir husus da sözleşme bedellerinin taraflarca Türk Lirası olarak belirleneceği yönündeki düzenleme olup tarafların anlaşamaması halinde bu durumun ileriki dönemde sözleşmenin tarafları arasında hukuki uyuşmazlık çıkmasına neden olabileceği, bu kapsamda sözleşmelerin akıbetinin de tartışmalı hale gelebileceği tarafımızca düşünülmektedir.​