A-

A+

YABANCIYA GAYRİMENKUL SATIŞINDA DEĞERLEME RAPORU ZORUNLULUĞU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarihli 2019/1 sayılı genelge ile 04.03.2019 tarihinden başlamak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu tüm satış işlemlerinde taşınmazın değerini gösterir değerleme raporu alınması zorunlu olduğu tapu bölge müdürlüklerine bildirilmiştir.

Taşınmaz değerleme raporunun, Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketleri tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Tarafların, taşınmaz değerleme raporunun düzenleme tarihinden itibaren 3 ay içinde satış işlemi için Tapu Müdürlükleri nezdinde satış başvurularını yapmaları gerekmekte olup bu süre içinde yapılmayan başvurular için artık yeni bir rapor alınması gerekecektir. Aynı taşınmaz 3 aylık süre içinde başka satış işlemlerine de konu olduğu takdirde daha önce dosyaya sunulmuş olan rapor geçerli sayılarak, bu durumda taraflardan yeni bir rapor talep edilmemesi ayrıca belirtilmiştir.

Değerleme raporu alındıktan sonra cins değişikliği, yola terk irtifak hakkı tesisi gibi taşınmazın değerini değiştiren işlem yapılmış olması halinde satış işlemi için 3 aylık süreye bakılmaksızın yeni bir değerleme raporu alınması gerekmektedir.

Taşınmaz satış bedeli yine daha önceki düzenlemede olduğu gibi belediyelerce belirlenen rayiç bedel altında olmamak üzere taraflarca belirlenecek olup değerleme raporunda tespit edilen değerin asgari satış bedeli olarak belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu düzenleme sadece yabancı gerçek kişiler için getirilmiş olup tüzel kişiler düzenleme kapsamında yer almamaktadır. Bu düzenleme ile yabancı gerçek kişilerin korunması, yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve bu suretle Türkiye'nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması amaçlanmaktadır.